ДУД „Мирка Гинова“ - Битола

НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ

New Block


New Block 2


New Block 3


Добредојдовте на нашата веб страница

ДУД Мирка Гинова е дом за престој на ученици од средношколската популација со која работи соодветно образован воспитен тим. Во домот е обезбедено сместување на учениците, исхрана, воспитување како и постојано следење на нивното едукативно и ментално напредување. ДУД Мирка Гинова е мултиетничка средина во која престојуваат ученици од сите средни училишта во градот од сите години на образование. Во домот учениците се поделени во воспитни групи со одговорен воспитувач. Воспитните групи работат според претходно изготвена програма за воспитната дејност. Со оваа програма е опфатено и адекватно организирано слободното време на учениците преку слободни активности за кои постојат програми и планови. Во домот е активна и психолошка служба која се грижи за менталната хигиена на учениците.

 

Кај Нас се овозможува воспитување низ процесот на меѓусебна конструктивна соработка, а никакво ставање во подредена позиција и вкалапување. Младите луѓе го заслужуваат односот на посветеност, доверба, поддршка и надополнување.

 

Ве повикуваме на плодна соработка!!!

Search

Login Form